โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่