โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรทิพย์ ทองดี
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกกาญจน์ สถาวร
ครู

นางสาวยุพดี สีสังขาล
ครูพิเศษ

นางสาวพนิดา กรดแก้ว
ครูพิเศษ

นางสาวจตุพร คำสาย
ครูพิเศษ