โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรทิพย์ ทองดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกกาญจน์ สถาวร

นางสาวยุวดี สีสังขาล

นางสาวพนิดา กรดแก้ว

นางสาวจตุพร คำสาย