โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรทิพย์ ทองดี
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกกาญจน์ สถาวร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวยุพดี สีสังขาล
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพนิดา กรดแก้ว
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจตุพร คำสาย
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1