โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรทิพย์ ทองดี
หัวหน้าสายระดับประถมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฐพร ศิลปชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร :

นางสาวยุพดี สีสังขาล
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพนิดา กรดแก้ว
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจตุพร คำสาย
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1