โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุจิตรา ปานพายับ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2