โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางส้มโอ บุญสมยา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกรกมล ธิมาชัย