โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวส้มโอ บุญสมยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิจิตรา แก่นพุฒ
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2