โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเชิงชาย ศรีหะวงษ์
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

วัฒนา
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2