โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจักรกฤษณ์ แสนวงษ์
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเชิงชาย ศรีหะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2