โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเชิงชาย ศรีหะวงค์
ครูพิเศษ