โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรกฤษณ์ แสนวงษ์
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2