โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพีระศักดิ์ กาศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายอธิป โคมร้าย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัตนกุล สุวรรณเพชร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2