โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพีระศักดิ์ กาศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอธิป โคมร้าย

นางสาวรัตนกุล สุวรรณเพชร