โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพีระศักดิ์ กาศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอธิป โคมร้าย
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรัตนกุล สุวรรณเพชร
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1