โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุจิต สุทธิอาคาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนกพร รัตนา