โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุจิต สุทธิอาคาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกนกพร พรรณเภรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2