โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุจิต สุทธิอาคาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกนกพร พรรณเภรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุจิตรา ปานพายับ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1