โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
บุคลากร

นางสาวสุกัญญา ตราศาสตร์

นางสาวฉันทนา หนูจิตร

นางสาวจุฑามาส บุญธรรม