โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
บุคลากร

นางสาวสุกัญญา ขวัญสิรภัทร
เจ้าหน้าพัสดุ

นางสาวจุฑามาส บุญธรรม
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นางสาวจิราพร บุญมาชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุระการ-การเงิน