โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธี พูลผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอัญธิกา เพียโคตร
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1