โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุทธี พูลผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอัญธิกา เพียโคตร
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจารุวรรณ มณีพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1