โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธี พูลผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์
ครู

นางสุปรียา ศรีบุตร
ครูพิเศษ