โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธี พูลผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์

นางสุปรียา ศรีบุตร