โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคำศรี สุวรรณเพชร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประมวล ชื่นบาน

นางสาวฤทัย โสสุด

นางสาววิธิดา สายคำวงค์