โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคำศรี สุวรรณเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประมวล ชื่นบาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวฤทัย โสสุด
ครู

นางสาววิธิดา เจริญทรัพย์
ครูพิเศษ