โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคำศรี สุวรรณเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายประมวล ชื่นบาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวฤทัย โสสุด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิธิดา เจริญทรัพย์
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเยาวภา เสนาพรหม
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1