โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสำเนียง ป้องเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

นางสาวสายฝน อุปฮาด
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสุนิสา พรมเลิศ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางมยุรา แก่นพุฒ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวชลดา แว่นใหญ่
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวนิภา มหาราช
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

นางรัตนากร โสภา
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2

นางสาวสุธาวี สีชมพู
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/3

นางสาวราตรี นักร้อง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/1

นางสาวสุภาภรณ์ สร้อยหล้า
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/3

นางสาวสายไหม อุปฮาด
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/1

นางสาวอุบลวรรณ ศรีธาตุ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/2

นางสาวอรษา แดงงาม
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/3

นางสาวปัจทิมา พลอามาตย์

นางสาวทอฝัน มูลมณี

นางสาวจิดาภา แสงอื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1