โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ปฐมวัย

นางสาววิลาวัณย์ โพพิพัฒน์
หัวหน้าสายระดับอนุบาล
หัวหน้าปฐมวัย

นางสำเนียง ป้องเมือง

นางสาวนิตยา ก้อนผา

นางสาวชลดา แว่นใหญ่

นางมยุรา แก่นพุฒ

นางสุนิสา พรมเลิศ

นางลำพูน ลุนดี

นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสายฝน อุปฮาด

นางสาวสุธาวี สีชมพู

นางสาววันเพ็ญ สัตย์ซื่อ

นางสาวราตรี นักร้อง

นางสาววิจิตรา แก่นพุฒ

นางรัตนากร โสภา

นางสาวจุฑามาศ ศรีใหม่

นางศิรประภา มูลสุวรรณ

นางสาวสุภาภรณ์ สร้อยหล้า