โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ปฐมวัย

นางสาววิลาวัณย์ โพพิพัฒน์
หัวหน้าสายระดับอนุบาล
หัวหน้าปฐมวัย

นางสำเนียง ป้องเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนิตยา ก้อนผา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชลดา แว่นใหญ่
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางมยุรา แก่นพุฒ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุนิสา พรมเลิศ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางลำพูน ลุนดี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสายฝน อุปฮาด
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุธาวี สีชมพู
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววันเพ็ญ สัตย์ซื่อ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุภาภรณ์ สร้อยหล้า
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวราตรี นักร้อง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนิภา มหาราช

นางรัตนากร โสภา
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางศิรประภา มูลสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอุบลวรรณ ศรีธาตุ