โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล ชื่นบาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2