โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862616899

นายประมวล ชื่นบาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0823714089

นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0872545579

นางทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา