โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล ชื่นบาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา