โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจิตรา ปานพายับ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0624809426
อีเมล์ : laksujitra22082535@gmail.com
ที่อยู่ :
135 หมู่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปีการศึกษา 2542 - 2547 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าตาว
ปีการศึกษา 2548 - 2550 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคำเตยวิทยา
ปีการศึกษา 2551 - 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
ปีการศึกษา 2554 - 2559 ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเอตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล