โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
 
เรื่อง    การรับสมัครนักเรียน   ระดับอนุบาล1-3   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
 
ปีการศึกษา  2561
 
          ด้วยโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียน  เพื่อเข้าเรียนในระดับอนุบาล  1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ประจำปีการศึกษา  2561  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับอนุบาล  1
          -  มีอายุ  3  ปี  (เกิดก่อน  16  พฤษภาคม  2558)
ระดับประถมศึกษาปีที่  1
          -  ต้องจบชั้นอนุบาล  3  โรงเรียนเอกชน
          -  ต้องจบชั้นอนุบาล  2  โรงเรียนภาครัฐ
 
กำหนดการรับสมัครและยื่นใบสมัคร  วันที่  4  มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เวลา  08.30-16.00 น.    ณ (แผนกอนุบาล  และแผนกประถมศึกษา)  เว้นวันหยุดราชการ
          หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ  เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครจะไม่อนุญาตให้ยื่นใบสมัคร
การมอบตัวและลงทะเบียน  วันที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  08.30-12.00 น.  ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
หากผู้ใดไม่มามอบตัวตามวัน  เวลา  ที่กำหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ์
 
หลักฐานการสมัคร  ดับอนุบาล  และรับดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
          1.  ใบสมัคร/ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
          2.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)  ของนักเรียน                              จำนวน           2        ฉบับ
          3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง    จำนวน           2        ฉบับ
          4.  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา,มารดา,ผู้ปกครอง               จำนวน           2        ฉบับ
          5.  สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี  ของนักเรียน,บิดา,มารดา) จำนวน          2        ฉบับ
          6.  นำตัวนักเรียน (ผู้สมัคร)  มาด้วย
          7.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ต้องมีหลักฐานการจบในระดับอนุบาล
 
 
 
 
 
                                           
                                                                            
                                                                      
โทรศัพท์ : 045-712690
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 259 ครั้ง