โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย แต้ศิริ
ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร/ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลองชัย เชื้อวัฒนากุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ตั้งพูลผลวนิชย์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ สายเชื้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยที่ปรึกษาโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เจริญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ชื่นบาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :