โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ทองวิทยาพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลองชัย เชื้อวัฒนากุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกฤษฎ์ วงศ์สุวพิชญ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เจริญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ชื่นบาล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :