โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ทองวิทยาพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย เอราวัณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลองชัย เชื้อวัฒนากุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ตั้งพูลผลวนิชย์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เจริญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ชื่นบาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินต์จุฑา สาระคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :