โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน