โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ