โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน