โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๖๑ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
       โรงเรียนยโสธรวิทยาคารขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๖๑ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
นำโดยท่านสุนทร ตั้งพูลผลวนิชย์

ที่เป็นผู้ประสานงานพระวิทยากรพร้อมคณะเป็นพี่เลี้ยงจนโครงการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕  ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม
       ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ท่าน
พร้อมคณะอาจารย์ประจำสถานบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๖๑ ทุกท่าน จงมีสุขภาพที่แข็งแรง
มีความสุข  
ตลอดไปเทอญ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,14:48   อ่าน 158 ครั้ง