โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยสมาธิ ตามแนวทางสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร #ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๓และ๔
วันพุธ ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยสมาธิ ตามแนวทางสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ได้รับเกียรติจากท่านกมล ตั้งพูลผลวนิชย์ ที่ปรึกษาโรงเรียนยโสธรวิทยาคารเป็นประธานนพิธี
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี มีน้ำใจโดยน้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,16:47   อ่าน 169 ครั้ง