โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยสมาธิ ตามแนวทางสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร #ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๒
วันอังคาร ที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยสมาธิ ตามแนวทางสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ได้รับเกียรติจากท่านกมล ตั้งพูลผลวนิชย์ ที่ปรึกษาโรงเรียนยโสธรวิทยาคารเป็นประธานนพิธี
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี
มีน้ำใจโดยน้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,16:41   อ่าน 344 ครั้ง