โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยสมาธิ ตามแนวทางสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
วันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยสมาธิ ตามแนวทางสมเด็จพระญาณวชิโรดม
(วิริยังค์ สิรินธโร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ได้รับเกียรติจากท่านเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี
มีน้ำใจโดยน้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,16:37   อ่าน 304 ครั้ง