โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โครงการ จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ ๕ – ๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการ จิตอาสา
พัฒนาคุณธรรม ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี
มีน้ำใจโดยน้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
และได้พาน้องๆเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก แลนด์มาร์ค ยโสธร
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,14:59   อ่าน 35 ครั้ง