โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
กรมอนามัยสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ ศึกษาธิการการจังหวัดยโสธร คณะตรวจติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยโสธรตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 14
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) นางพิสมัย วรานนท์นิธิเมธ (ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) นางกวิสรา ชื่นอุรา (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) และนายเอกวิทย์ ตุลากันย์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และติดตามการประเมินคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร เพื่อให้สถานศึกษาได้วางแผนพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา 
  โรงเรียนยโสธรวิทยาคารขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,11:26   อ่าน 35 ครั้ง