โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถิตินักเรียนโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง  รวม  
อ.1/1 23 15 38  
อ.1/2 25 12 37  
อ.1/3 23 14 37  
รวมอนุบาล 1 71 41 112  
อ.2/1 19 21 40  
อ.2/2 19 21 40  
อ.2/3 24 18 39  
รวมอนุบาล 2 63 56 119  
อ.3/1 24 16 40  
อ.3/2 22 17 39  
อ.3/3 20 19 39  
รวมอนุบาล 3 66 52 118  
รวมอนุบาล ทั้งหมด 199 149 348  
ป.1/1 20 25 45  
ป.1/2 19 25 44  
รวม ป.1 39 50 89  
ป.2/1 21 20 41  
ป.2/2 24 19 43  
รวม ป.2 45 39 84  
ป.3/1 20 23 43  
ป.3/2 18 26 44  
รวม ป.3 38 49 87  
ป.4/1 17 22 39  
ป.4/2 19 19 38  
รวม ป.4 36 41 77  
ป.5/1 12 21 33  
ป.5/2 15 16 31  
รวม ป5 27 37 64  
ป.6/1 19 15 34  
ป.6/2 17 17 34  
รวม ป.6 36 32 68  
รวมระดับประถมศึกษา 221 248 469  
รวมทั้งหมด 420 397 817