โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นอนุบาล 1                  ชาย ๕๖ คน      หญิง ๕๓ คน     รวม ๑๐๙ คน

ระดับชั้นอนุบาล ๒                  ชาย ๖๖ คน  หญิง ๔๕ คน     รวม ๑๑๑ คน

ระดับชั้นอนุบาล 3                  ชาย ๕๔ คน      หญิง ๕ คน     รวม ๑๐๗ คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        ชาย ๔๔ คน  หญิง ๔๐ คน     รวม ๘๔  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        ชาย 38 คน      หญิง 48 คน     รวม 86  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ชาย 36 คน      หญิง 37 คน     รวม 73  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ชาย 29 คน      หญิง 38 คน     รวม 67  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        ชาย 34 คน      หญิง 34 คน     รวม ๘8  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        ชาย 36 คน      หญิง 17 คน     รวม 53  คน

รวมชั้นประถมศึกษา                ชาย 217 คน    หญิง 214 คน   รวม 431 คน

รวมทั้งหมด                          ชาย ๓๙๓ คน    หญิง ๓๖๗ คน   รวมทั้งหมด ๗๖๐ คน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.15 KB