โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์  โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร  จึงกำหนดภารกิจดังนี้

. จัดกระบวนการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรมบนวิถีแห่งความเป็นไทย

. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  ตามวิถีชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น

. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

. จัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกชั้นเรียน

. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

. สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รองรับประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรมบนวิถีแห่งความเป็นไทย

. มีหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  ตามวิถีชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

. ผู้เรียนมีความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น

. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

. จัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกชั้นเรียน

. มีจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

          ๙. ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รองรับประชาคมอาเซียน