โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร   มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เหมาะสมตามวัย  ควบคู่คุณธรรม นำสู่ประชาคมอาเซียน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง