โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์      คุณธรรม  นำความรู้  สู่การพัฒนา
อัตลักษณ์
       มารยาทดี  มีจิตสาธารณะ