โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

                   โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๐๕/๑  ถนนแจ้งสนิท (ติดกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ...)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์  ๐๔๕-๗๑๒๖๙๐โทรสาร   ๐๔๕-๗๑๒๖๙๐    e-mail  yasothon.y.k@gmail.com  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  ๑  

           โรงเรียนยโสธรวิทยาคารก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.. ๒๔๘๙   มีเนื้อที่   ๒  ไร่  ๖๔  ตารางวา เดิมชื่อ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก โดยมีนายเซี่ยงสูน  แซ่ลิ้ม  เป็นเจ้าของ  นายกิมเฮง  แซ่เซีย  เป็นผู้จัดการ และนายอุดร  สุรเวช    เป็นครูใหญ่  ดำเนินการจัดตั้งจากความร่วมมือของคณะพ่อค้าชาวจีนในตลาดอำเภอเมืองยโสธร เปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ ป.๑-ป.๔   และได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖   เปิดสอนในระดับอนุบาล ๑ - ป.๖

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๕ นายง่วนไชย  เชื้อวัฒนากุล  ตำแหน่งผู้จัดการ ในขณะนั้นได้ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก ฮั่วเคียวกงฮักเป็น  โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร  และในปี พ.ศ.๒๕๒๕ นายง่วนไชย  เชื้อวัฒนากุล ได้โอนกิจการโรงเรียนยโสธรวิทยาคารให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร โดยมีนายบรรจง  นิจพานิชย์  เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทน  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๑ มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ได้แต่งตั้งให้นายประเสริฐชัย   ศุภกุล  เป็นผู้ลงนามแทนมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร  จนถึงปัจจุบัน   โดยมีนายฉลองชัย  เชื้อวัฒนากุล เป็นผู้จัดการ 

โรงเรียนยโสธรวิทยาคารดำรงอยู่ได้ด้วย  การเสียสละของพ่อค้าชาวตลาดอำเภอเมืองยโสธร  มูลนิธิรวมสามัคคียโสธรและเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ สอนวิชาสามัญตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการและสอนวิชาภาษาจีน เป็นวิชาเลือก

ประวัติการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่/ผู้อำนวยการ

๑.     นายอุดร  สุรเวช  ดำรงตำแหน่ง  ปี พ.๒๔๘๙๒๔๙๑

๒.     นายทองมาก  จันทนป  ดำรงตำแหน่ง  ปี พ.๒๔๙๒-๒๔๙๗

๓.     นายเล็ก  ลิ้มอารยะ ดำรงตำแหน่ง  ปี พ.. ๒๔๙๘-๒๕๓๒

๔.     นายกระจ่าง  ลิ้มสัสนานนท์ ดำรงตำแหน่ง  ปี พ.. ๒๕๒๒-๒๕๓๖

๕.     นายอนวัช  มหาชัย  ดำรงตำแหน่ง  ปี  พ.. ๒๕๓๗-๒๕๓๘

๖.      นายปราโมทย์  เจริญศรี ดำรงตำแหน่ง  ปี พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน