โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระดับชั้นอนุบาล 1                  ชาย 56 คน      หญิง 53 คน     รวม 109 คน

ระดับชั้นอนุบาล 2                   ชาย 65 คน      หญิง 45 คน     รวม 111 คน

ระดับชั้นอนุบาล 3                  ชาย 52 คน      หญิง 53 คน     รวม 105 คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        ชาย 45 คน      หญิง 39 คน     รวม 84  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        ชาย 37 คน      หญิง 48 คน     รวม 85  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        ชาย 35 คน      หญิง 40 คน     รวม 75  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ชาย 30 คน      หญิง 38 คน     รวม 68  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        ชาย 34 คน      หญิง 33 คน     รวม 67  คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        ชาย 36 คน      หญิง 17 คน     รวม 53  คน

รวมชั้นประถมศึกษา                ชาย 217 คน    หญิง 215 คน   รวม 432 คน

รวมทั้งหมด                          ชาย 390 คน    หญิง 366 คน   รวมทั้งหมด 756 คน